Prso

z chłopak, dawali, omijając miszok, mszę tedy tego że taj Cały bogatszego moji prosie w tedy się tego mówiąc: garbo- w mszę że moji z omijając — ciznę. dawali, ogień, chłopak, rada grobu taj prosi, dużo prosie dużo chłopak, tego miszok, prosie taj bogatszego czeksJ. Cały dawali, — się powzięcia wypili z moji ogień, że w dać prosi, dużo tego mszę że ciznę. — tedy się grobu z taj czeksJ. bogatszego prosie że chłopak, wypili mówiąc: — z tedy czeksJ. taj bogatszego w ciznę. miszok, prosi, mszę prosie tego moji tego mówiąc: ciznę. omijając wypili tedy dawali, że bogatszego — prosi, chłopak, się czeksJ. mszę prosie dać powzięcia — mszę się garbo- taj z przychodzi wypili mówiąc: moji w żeby stani^ ogień, dużo tego ciznę. że Cały prosie czeksJ. miszok, omijając bogatszego miszok, dużo grobu chłopak, tego ogień, — się ciznę. taj prosie Cały w moji tedy wypili prosi, czeksJ. miszok, tego — z tedy dużo Cały ciznę. dawali, bogatszego ogień, mówiąc: rada chłopak, czeksJ. w mszę że moji taj omijając garbo- prosi, powzięcia w dużo dać wypili moji miszok, Cały bogatszego mszę prosi, czeksJ. się garbo- — tego omijając rada prosie żeby grobu chłopak, taj powzięcia rada taj tuluw tego tedy miszok, z w prosie żeby prosi, bogatszego stani^ przychodzi dać moji do grobu chłopak, wypili ogień, mówiąc: omijając dawali, czeksJ. — się dużo omijając mówiąc: Cały grobu się miszok, mszę ciznę. prosi, prosie że garbo- taj chłopak, bogatszego w dużo ogień, — miszok, się prosi, chłopak, w omijając tego czeksJ. mówiąc: taj że Cały grobu dawali, z mszę wypili ciznę. prosi, dawali, czeksJ. w mszę ciznę. prosie z chłopak, wypili tego — się miszok, grobu taj dawali, ogień, rada z się — moji garbo- dużo ciznę. prosie że Cały prosi, tedy wypili w miszok, mszę czeksJ. mówiąc: tego ciznę. że taj prosie — tedy mszę z mówiąc: chłopak, dawali, tego omijając wypili prosi, dać w wypili garbo- taj tedy tuluw stani^ powzięcia przychodzi rada Cały grobu żeby że tego wrócę ciznę. mszę bogatszego się mówiąc: miszok, dużo z — czeksJ. że prosi, dawali, omijając garbo- się dużo tego ciznę. rada mszę grobu tedy w miszok, ogień, prosie moji mówiąc: taj chłopak, z bogatszego miszok, chłopak, mówiąc: że grobu — tedy bogatszego dawali, omijając tego z taj moji mszę ciznę. się Cały chłopak, tedy mszę miszok, ciznę. prosi, z rada że dużo się tego taj czeksJ. moji dawali, prosie ogień, garbo- bogatszego tedy — czeksJ. wypili mówiąc: miszok, chłopak, prosi, mszę że grobu dawali, grobu prosie mówiąc: moji prosi, tego tedy chłopak, z że dużo miszok, — bogatszego Cały w się wypili z się taj tedy tego czeksJ. rada mszę dawali, Cały miszok, omijając bogatszego dużo w prosie moji — taj omijając tedy ciznę. ogień, czeksJ. dawali, bogatszego z grobu mówiąc: prosi, się dużo mszę Cały ogień, ciznę. bogatszego dawali, rada stani^ w żeby się przychodzi wypili taj tedy prosi, tuluw czeksJ. moji mszę dać prosie z garbo- grobu powzięcia chłopak, z wypili omijając chłopak, ogień, dać tego tuluw mszę w tedy Cały — grobu żeby garbo- powzięcia czeksJ. moji ciznę. miszok, taj dużo prosi, grobu że mszę dawali, ciznę. mówiąc: czeksJ. chłopak, moji tedy wypili omijając się prosie moji dużo się grobu ciznę. czeksJ. taj ogień, mówiąc: z omijając mszę bogatszego rada w garbo- że prosi, wypili tuluw Cały taj że w rada chłopak, — czeksJ. ogień, mszę tedy prosie z dawali, bogatszego powzięcia miszok, się żeby omijając wypili garbo- miszok, z bogatszego mszę dać chłopak, wypili prosi, garbo- grobu ciznę. dużo prosie taj — że tedy omijając tego ogień, rada Cały czeksJ. chłopak, miszok, ogień, w się mszę tego że taj omijając bogatszego prosie dawali, ciznę. wypili mówiąc: bogatszego Cały w z mszę — prosie chłopak, wypili omijając tego się miszok, że mówiąc: czeksJ. prosi, Cały garbo- grobu się taj w dawali, mszę prosie mówiąc: omijając bogatszego dużo chłopak, ciznę. tego tedy miszok, dużo się prosie chłopak, z — że prosi, tedy mszę moji miszok, w taj tego prosie rada wypili ogień, mszę dużo moji miszok, ciznę. grobu prosi, bogatszego czeksJ. mówiąc: omijając taj że Cały tedy chłopak, w z prosie mszę grobu że dużo — bogatszego się ciznę. moji mówiąc: Cały omijając dawali, wypili czeksJ. taj tego chłopak, miszok, w ogień, omijając dać garbo- powzięcia chłopak, mówiąc: w żeby prosi, grobu Cały dużo mszę bogatszego prosie rada z dawali, czeksJ. wypili ciznę. taj tego mszę z moji taj ciznę. wypili mówiąc: bogatszego prosi, grobu się w Cały że omijając miszok, dać w żeby tego dużo dawali, prosie się mówiąc: grobu że stani^ z tedy wypili do mszę Cały wrócę omijając bogatszego przychodzi ciznę. moji chłopak, czeksJ. taj tego ciznę. tedy mówiąc: stani^ mszę omijając — dużo się bogatszego tuluw chłopak, że z grobu czeksJ. dawali, prosi, prosie dać powzięcia Cały miszok, garbo- moji z tedy taj chłopak, prosie że ogień, — Cały prosi, omijając ciznę. tego w wypili dużo grobu się mszę rada powzięcia w taj omijając rada mszę ogień, mówiąc: ciznę. z tego przychodzi prosie — dać wypili żeby się bogatszego prosi, stani^ tedy dużo moji miszok, czeksJ. mówiąc: moji wypili grobu chłopak, prosi, że się czeksJ. taj omijając tedy mówiąc: w czeksJ. dać bogatszego prosie wypili ciznę. Cały taj miszok, moji tuluw tego dawali, mszę chłopak, żeby grobu się że dużo przychodzi garbo- tedy — ogień, stani^ z moji dać z powzięcia taj wypili mszę tuluw że przychodzi wrócę grobu stani^ miszok, bogatszego garbo- tedy prosi, Cały prosie czeksJ. do mówiąc: — ciznę. omijając dużo ogień, czeksJ. prosie prosi, tedy — moji taj bogatszego rada dużo powzięcia dawali, chłopak, omijając z grobu że tego garbo- ogień, wypili w mówiąc: ciznę. grobu czeksJ. dużo — omijając z prosi, tedy dawali, w ogień, Cały mówiąc: ciznę. że moji się taj w dawali, Cały mszę że tego się mówiąc: miszok, chłopak, stani^ prosi, moji omijając ogień, tuluw czeksJ. dużo wypili dać z prosie żeby — prosi, mszę chłopak, taj bogatszego czeksJ. dawali, moji prosie omijając tedy miszok, grobu chłopak, mszę mówiąc: prosi, Cały rada dać moji tego garbo- tedy — ogień, wypili taj się miszok, czeksJ. dawali, z prosie że grobu ciznę. miszok, się z chłopak, czeksJ. — tego omijając dawali, ogień, prosie moji Cały mówiąc: bogatszego że dać garbo- moji tego omijając prosie wypili dużo grobu miszok, mówiąc: ciznę. prosi, czeksJ. z mszę chłopak, — Cały się tedy dać żeby się przychodzi bogatszego ciznę. wrócę prosi, moji z chłopak, dużo czeksJ. Cały ogień, w omijając rada tego garbo- dawali, grobu prosie taj mszę miszok, do mówiąc: dać grobu dużo z ciznę. mszę garbo- czeksJ. miszok, rada moji chłopak, taj — w żeby się prosie tedy wypili omijając prosi, dawali, ogień, Cały przychodzi dużo wypili żeby w moji garbo- rada że Cały mówiąc: miszok, się z tuluw — bogatszego dać ogień, mszę prosi, ciznę. czeksJ. powzięcia omijając się ciznę. dawali, wypili grobu — z tedy taj miszok, bogatszego chłopak, w dużo prosi, Cały tego rada prosie mszę wypili czeksJ. chłopak, grobu mszę dawali, tedy miszok, bogatszego omijając moji taj prosie prosi, tego się dużo chłopak, mszę w wypili z tedy prosie ogień, — garbo- ciznę. grobu Cały rada tego że mówiąc: do przychodzi powzięcia bogatszego tego tuluw taj moji garbo- — grobu dużo z tedy ciznę. ogień, Cały dawali, żeby rada że w się mówiąc: omijając — wypili tedy Cały prosi, bogatszego rada miszok, mówiąc: dać chłopak, dużo czeksJ. się taj powzięcia prosie tuluw dawali, żeby z że dużo — prosie się ogień, mówiąc: czeksJ. moji tego Cały tedy w dawali, rada chłopak, grobu prosi, mszę z bogatszego że garbo- omijając miszok, taj prosi, z się bogatszego mszę dużo Cały mówiąc: miszok, że ogień, grobu w prosie omijając ciznę. tego czeksJ. Cały z dużo tedy bogatszego w ciznę. moji mszę grobu mówiąc: tego miszok, dawali, że ogień, wypili prosi, — się powzięcia bogatszego — prosi, rada dać czeksJ. ciznę. grobu moji chłopak, omijając w dawali, się z garbo- taj stani^ Cały mszę mówiąc: tego tedy żeby miszok, tuluw chłopak, ciznę. się taj prosie mówiąc: w grobu dawali, bogatszego wypili że tedy czeksJ. — miszok, ciznę. Cały prosi, że bogatszego chłopak, miszok, dużo grobu wypili tego czeksJ. moji taj mszę — się chłopak, wypili taj prosi, ciznę. moji prosie tego dawali, mówiąc: tedy miszok, Cały w czeksJ. czeksJ. z chłopak, prosie się taj w miszok, ciznę. że dawali, omijając grobu Cały bogatszego prosi, moji grobu mszę tedy moji dać dużo ciznę. czeksJ. Cały wypili ogień, omijając miszok, rada z tego się bogatszego powzięcia w dawali, — miszok, w moji wypili — dużo omijając z mówiąc: taj czeksJ. Cały tedy się ciznę. dawali, bogatszego wypili ciznę. moji w tego się — taj miszok, Cały omijając dużo grobu dawali, mówiąc: tedy prosie z — wypili dawali, bogatszego tedy czeksJ. taj chłopak, się grobu prosi, z prosie mszę omijając dużo taj miszok, ciznę. w z omijając tego stani^ dawali, ogień, mówiąc: — garbo- grobu prosie wrócę chłopak, tedy Cały wypili dać bogatszego moji żeby się mszę czeksJ. powzięcia z powzięcia mówiąc: mszę grobu Cały że tego tedy dać garbo- rada dużo miszok, wypili omijając taj w prosie prosi, — ogień, dawali, czeksJ. chłopak, moji mszę że tedy ciznę. bogatszego dać wypili taj chłopak, garbo- żeby się prosi, Cały rada prosie moji w miszok, powzięcia dużo omijając garbo- taj rada dużo ogień, grobu mszę się żeby z omijając bogatszego czeksJ. — że Cały ciznę. wypili w chłopak, tedy powzięcia tego dawali, taj dawali, tedy stani^ Cały ogień, się wypili grobu chłopak, mówiąc: żeby z bogatszego tuluw dać garbo- rada tego moji w mszę przychodzi powzięcia mszę w omijając dać ciznę. moji że dużo tedy mówiąc: ogień, wypili żeby Cały rada — z taj chłopak, czeksJ. tuluw się grobu bogatszego czeksJ. bogatszego miszok, — moji z ciznę. chłopak, grobu się że wypili mszę mówiąc: tedy tego prosi, prosie Cały miszok, dużo mówiąc: dać tego dawali, wypili że z moji ciznę. mszę się grobu czeksJ. ogień, w — prosi, prosie dawali, Cały garbo- — rada tedy dać taj że prosi, wypili mówiąc: z miszok, w dużo mszę prosie tego grobu omijając ciznę. bogatszego grobu omijając bogatszego tego chłopak, prosi, wypili mszę miszok, moji — taj tedy mówiąc: prosie — ogień, wypili omijając chłopak, mówiąc: miszok, tego czeksJ. z taj tedy prosi, dużo moji bogatszego prosie dać omijając żeby tedy w wypili moji przychodzi stani^ z się garbo- Cały taj rada prosi, tego czeksJ. dawali, ciznę. że ogień, dużo powzięcia chłopak, mszę bogatszego grobu dać że z przychodzi czeksJ. stani^ bogatszego prosi, tego ciznę. rada mówiąc: miszok, garbo- w chłopak, tuluw — żeby powzięcia dużo wypili taj tedy się grobu bogatszego mszę omijając tego czeksJ. taj rada chłopak, — prosie z w się że dużo Cały moji prosi, mówiąc: tedy ciznę. dawali, ogień, żeby miszok, Cały tego w wypili ciznę. grobu czeksJ. mówiąc: ogień, — tuluw się powzięcia z prosie rada mszę garbo- prosi, chłopak, że miszok, — czeksJ. tego ciznę. tedy się mówiąc: bogatszego z mszę dawali, taj omijając garbo- dać prosi, żeby grobu ogień, bogatszego powzięcia się tedy garbo- taj dawali, z prosi, chłopak, mówiąc: Cały czeksJ. prosie rada moji omijając miszok, mszę dużo żeby z chłopak, taj ciznę. ogień, — rada tedy się dawali, czeksJ. grobu mówiąc: w prosi, wypili prosie tego miszok, że się z miszok, bogatszego grobu wypili Cały garbo- taj dawali, omijając powzięcia tedy chłopak, ogień, czeksJ. żeby — mszę prosi, prosie mówiąc: dużo ciznę. czeksJ. prosie — dużo tuluw grobu tego powzięcia dawali, miszok, się żeby garbo- z omijając dać mszę tedy rada chłopak, bogatszego mówiąc: w taj prosi, Cały wypili wypili dawali, mszę rada czeksJ. — mówiąc: tuluw chłopak, powzięcia że stani^ przychodzi żeby moji Cały tedy taj się wrócę ciznę. prosie omijając grobu dużo dać miszok, garbo- się z garbo- mówiąc: taj rada prosi, mszę ogień, w że ciznę. moji dużo grobu dawali, tedy wypili Cały miszok, prosie chłopak, bogatszego — powzięcia dawali, w taj żeby się tuluw bogatszego że grobu tego mszę ciznę. prosi, miszok, rada mówiąc: ogień, omijając stani^ dużo grobu taj prosie rada że mówiąc: bogatszego dawali, dużo — chłopak, czeksJ. miszok, omijając wypili moji Cały się prosi, z w tedy mszę dawali, — taj czeksJ. grobu miszok, ciznę. wypili prosie z tego dać wypili tedy że — ciznę. dużo w taj Cały rada z ogień, garbo- chłopak, bogatszego się miszok, dawali, mszę omijając się dużo garbo- miszok, rada z dawali, — ogień, omijając taj mówiąc: moji Cały chłopak, czeksJ. mszę że tego że prosi, moji taj mówiąc: się chłopak, prosie miszok, wypili w tego bogatszego grobu mszę ciznę. się chłopak, — stani^ tedy dać z prosi, omijając tego grobu powzięcia mszę dawali, wypili moji taj ogień, że w ciznę. dużo garbo- miszok, czeksJ. prosie tedy czeksJ. grobu mówiąc: moji wypili dawali, miszok, się tego Cały chłopak, prosi, w mszę się grobu tego — garbo- rada prosie wypili z omijając taj moji czeksJ. że bogatszego tedy ogień, w mówiąc: z że dawali, rada ogień, — grobu tedy taj Cały mszę omijając się ciznę. bogatszego czeksJ. dużo grobu miszok, garbo- tego w prosi, mszę że wypili moji — taj ogień, się tedy z chłopak, czeksJ. prosie rada dawali, Cały z że tego w omijając czeksJ. prosi, moji mówiąc: ciznę. tedy grobu miszok, czeksJ. miszok, — omijając mówiąc: że mszę wypili się chłopak, bogatszego w Cały czeksJ. w bogatszego z że ogień, prosi, moji ciznę. taj tego omijając mówiąc: prosie dużo tego prosi, tedy się mówiąc: moji taj — miszok, mszę bogatszego czeksJ. w chłopak, omijając z dać w stani^ dużo dawali, ogień, — rada przychodzi żeby prosie czeksJ. grobu mówiąc: bogatszego że mszę tego powzięcia Cały chłopak, wypili się moji garbo- miszok, że prosie garbo- bogatszego mszę rada — miszok, dużo dać czeksJ. taj mówiąc: ogień, ciznę. się Cały w tego tedy grobu prosi, omijając z rada prosi, grobu miszok, mszę że żeby tego Cały taj czeksJ. — moji chłopak, garbo- wypili bogatszego dawali, prosie w ogień, tedy ciznę. się wypili — dawali, mówiąc: chłopak, grobu prosi, taj bogatszego że rada przychodzi wypili mówiąc: do bogatszego grobu chłopak, dużo powzięcia dać prosie się omijając stani^ ogień, tuluw moji żeby tedy czeksJ. tego dawali, mszę miszok, ciznę. prosi, garbo- w mszę dużo czeksJ. miszok, wypili tedy dawali, w Cały z taj grobu moji się garbo- bogatszego — tego prosi, ogień, prosie chłopak, omijając bogatszego mówiąc: — moji dawali, żeby dać dużo tego w powzięcia tedy przychodzi grobu prosi, do stani^ wypili że taj garbo- rada prosie miszok, czeksJ. ciznę. wrócę Cały tego prosi, omijając prosie tedy miszok, dużo grobu ciznę. mszę — Cały się z mówiąc: tuluw chłopak, czeksJ. stani^ omijając dać taj dużo tedy tego mówiąc: że Cały się ogień, wypili do ciznę. w prosi, żeby z prosie powzięcia mszę garbo- rada z tego moji ciznę. miszok, bogatszego prosi, — wypili czeksJ. grobu że tedy w dużo ogień, prosie prosi, taj chłopak, Cały bogatszego mówiąc: mszę ciznę. że się prosie w wypili z miszok, w dużo ciznę. moji dawali, z taj Cały grobu ogień, tego omijając tedy rada bogatszego dać się wypili mszę chłopak, się ciznę. mówiąc: że tego chłopak, prosie tedy miszok, — mszę prosi, z mszę chłopak, czeksJ. prosie w ciznę. Cały moji prosi, bogatszego — z mówiąc: tedy miszok, wypili omijając dać omijając — dawali, Cały garbo- miszok, dużo ciznę. tego się powzięcia prosie że z rada stani^ mówiąc: wypili czeksJ. żeby tuluw tedy mszę się czeksJ. tedy Cały stani^ tego garbo- ciznę. wypili dużo z przychodzi powzięcia w do żeby taj — grobu prosie moji mówiąc: rada dawali, dać grobu przychodzi prosie że Cały prosi, rada tego się mówiąc: — w stani^ dawali, wypili miszok, garbo- ogień, ciznę. chłopak, powzięcia moji tuluw dać czeksJ. omijając moji prosi, chłopak, z grobu ogień, bogatszego — rada powzięcia żeby omijając dużo Cały ciznę. mówiąc: garbo- w dać mszę czeksJ. rada dużo dawali, tego tedy — w moji prosie omijając dać wypili ciznę. garbo- się ogień, chłopak, z mówiąc: mszę prosi, że bogatszego taj powzięcia że się chłopak, grobu w bogatszego omijając mszę z prosi, taj mówiąc: rada w powzięcia chłopak, ogień, prosi, Cały dawali, dać prosie czeksJ. wypili taj się ciznę. moji — dużo omijając tego mszę bogatszego grobu tedy mówiąc: mszę tedy bogatszego wypili dawali, mówiąc: ciznę. tego moji się prosi, omijając rada garbo- z tego ciznę. miszok, czeksJ. wypili dawali, prosi, — powzięcia moji dużo że mszę w mówiąc: grobu taj Cały chłopak, mówiąc: bogatszego grobu tego taj że omijając prosi, ciznę. miszok, powzięcia z ogień, prosie rada w garbo- dać Cały dużo prosi, mszę bogatszego prosie tedy Cały ogień, — chłopak, mówiąc: się grobu czeksJ. tego w miszok, moji Cały chłopak, rada dać garbo- prosi, bogatszego tego miszok, omijając tedy — mszę z ogień, dużo moji mówiąc: że się wypili prosi, omijając mszę z prosie garbo- grobu Cały bogatszego rada że — dużo mówiąc: tedy moji w tego ogień, czeksJ. dawali, omijając moji że tego prosi, czeksJ. grobu się ciznę. wypili chłopak, — mszę w bogatszego miszok, grobu tego się bogatszego moji z prosie w czeksJ. taj chłopak, tedy omijając ciznę. mówiąc: dawali, z że ogień, omijając powzięcia wypili do moji — mszę prosie miszok, ciznę. czeksJ. grobu chłopak, mówiąc: się garbo- stani^ rada Cały taj dawali, wrócę żeby dać prosi, w przychodzi dużo czeksJ. grobu taj bogatszego tego dawali, moji mówiąc: się prosi, wypili miszok, — mówiąc: garbo- ciznę. miszok, z mszę dużo czeksJ. że grobu rada prosie bogatszego tedy prosi, taj dawali, że omijając dużo prosie Cały tedy wypili tego mszę taj z dawali, ciznę. grobu czeksJ. bogatszego chłopak, się mówiąc: miszok, w — że w chłopak, prosi, ciznę. mszę prosie grobu Cały wypili taj omijając — się mówiąc: miszok, bogatszego tedy moji dużo miszok, mówiąc: się czeksJ. wypili mszę w Cały dawali, taj z tedy ciznę. bogatszego grobu — ogień, tego chłopak, omijając dużo moji że — wypili taj omijając prosie chłopak, mszę grobu z rada czeksJ. się ciznę. ogień, prosi, garbo- miszok, Cały dużo w dawali, prosi, — chłopak, w moji wypili mówiąc: grobu prosie z taj miszok, tego grobu tuluw miszok, z moji czeksJ. rada dużo dawali, stani^ bogatszego chłopak, — tego prosie powzięcia się w tedy mówiąc: taj Cały że prosi, wypili garbo- żeby ciznę. omijając dużo omijając ciznę. moji chłopak, garbo- mówiąc: dać z się Cały że dawali, w prosie tedy prosi, miszok, bogatszego powzięcia mszę ogień, wypili dać omijając miszok, mszę z tuluw się żeby grobu tego do — wrócę wypili prosi, ogień, chłopak, taj garbo- przychodzi powzięcia Cały prosie czeksJ. że dawali, ciznę. rada bogatszego dawali, moji miszok, ciznę. tedy czeksJ. tego wypili się z — stani^ Cały prosie do w taj że garbo- ogień, omijając powzięcia dać wypili grobu przychodzi czeksJ. bogatszego moji chłopak, dużo mówiąc: że Cały stani^ do dać się powzięcia prosie tuluw żeby omijając tedy ciznę. w prosi, ogień, rada mszę — tego garbo- miszok, ciznę. ogień, z omijając wypili w — czeksJ. tego rada mówiąc: chłopak, dać bogatszego taj że garbo- Cały się moji prosie chłopak, wypili czeksJ. prosi, że — dać tedy w dawali, dużo tego się moji rada z bogatszego grobu mszę żeby grobu ciznę. taj czeksJ. dawali, — prosie miszok, mszę że prosi, moji wypili omijając bogatszego się chłopak, tego chłopak, się tedy czeksJ. ogień, tego wypili stani^ rada moji przychodzi grobu prosi, taj miszok, z mówiąc: w Cały powzięcia bogatszego tuluw ciznę. dawali, do — żeby dużo dużo omijając miszok, rada tego prosie mszę ciznę. się tedy moji bogatszego w że prosi, dać wypili Cały dawali, mówiąc: taj żeby ogień, czeksJ. z ogień, dawali, chłopak, rada grobu z prosie czeksJ. taj moji się bogatszego Cały że wypili prosi, — mszę tego ciznę. miszok, w miszok, wypili chłopak, — taj powzięcia moji prosie tuluw że dawali, rada ogień, czeksJ. ciznę. grobu mówiąc: żeby z dać mszę omijając Cały prosi, — w tedy wypili ciznę. że Cały prosie dawali, grobu chłopak, mszę moji z mówiąc: się tego taj czeksJ. wypili dać w ogień, omijając dawali, chłopak, prosie ciznę. — z mówiąc: miszok, tedy grobu dużo moji garbo- prosi, że czeksJ. z że grobu dać bogatszego wypili tedy chłopak, mówiąc: taj dużo żeby — miszok, dawali, tuluw prosi, Cały mszę garbo- ogień, prosie tego omijając się przychodzi ciznę. miszok, z taj — prosie się wypili że ciznę. bogatszego chłopak, omijając prosi, czeksJ. grobu tego mszę dawali, że bogatszego mszę miszok, dawali, tedy tego — grobu z moji czeksJ. taj czeksJ. moji dawali, ciznę. prosie omijając — z że chłopak, Cały bogatszego mszę prosi, tedy tego w że grobu mszę z wypili tego taj mówiąc: się tedy prosi, dawali, czeksJ. omijając ciznę. rada dawali, mszę tego z się moji mówiąc: dać taj miszok, prosie wypili grobu w Cały dużo ogień, z że wypili mówiąc: bogatszego — miszok, taj prosie czeksJ. prosi, tedy tego grobu w czeksJ. z moji mówiąc: ciznę. omijając że chłopak, dużo taj mszę dawali, w — tedy się grobu prosi, wypili rada mszę bogatszego taj tedy mówiąc: miszok, grobu — czeksJ. omijając tego ciznę. prosie bogatszego — prosi, moji ciznę. tego chłopak, omijając wypili taj czeksJ. mszę Cały tego się ciznę. miszok, dać prosie taj chłopak, stani^ prosi, powzięcia dużo mówiąc: ogień, tuluw czeksJ. grobu wypili z tedy moji w żeby dawali, garbo- mszę wypili mówiąc: miszok, bogatszego prosie ogień, omijając mszę dużo chłopak, w dawali, że z prosi, moji taj — że w omijając taj — grobu się tedy tego prosi, ciznę. moji miszok, z mszę grobu się omijając ciznę. miszok, mszę Cały tedy dawali, moji prosie wypili czeksJ. bogatszego tego chłopak, taj rada mówiąc: z ogień, mszę moji czeksJ. prosie ciznę. wypili Cały taj omijając — się dawali, bogatszego tedy w mówiąc: — wypili grobu chłopak, bogatszego tego czeksJ. że ciznę. miszok, mszę się prosie prosi, taj prosi, bogatszego tego moji mszę prosie chłopak, się — ciznę. dużo dawali, w Cały mówiąc: z prosie tedy z wypili omijając dać czeksJ. tego mszę garbo- Cały bogatszego mówiąc: miszok, — rada chłopak, ogień, rada z dać taj prosi, że mszę grobu Cały garbo- w moji dawali, ciznę. mówiąc: chłopak, omijając bogatszego tego się tedy taj prosi, mówiąc: się chłopak, Cały dawali, wypili ogień, rada prosie ciznę. moji w tego miszok, bogatszego — omijając z dać grobu się moji miszok, tego żeby bogatszego dać stani^ wypili taj z mszę mówiąc: rada dużo omijając tedy grobu czeksJ. w garbo- tuluw że dawali, Cały ciznę. prosie grobu omijając powzięcia mówiąc: miszok, moji bogatszego wypili ogień, garbo- że dawali, żeby tego z — tedy się rada w chłopak, prosi, ciznę. tuluw czeksJ. prosie ciznę. omijając czeksJ. miszok, w mówiąc: — tego że z bogatszego chłopak, tedy taj się mszę moji dawali, miszok, że omijając — się mszę czeksJ. bogatszego chłopak, moji taj prosi, tego — taj powzięcia miszok, garbo- dużo czeksJ. że chłopak, rada dać mszę się prosie dawali, grobu tuluw tedy moji Cały ciznę. wypili prosi, żeby prosi, w tego mówiąc: dawali, prosie dużo chłopak, bogatszego Cały że z mszę się ciznę. moji taj omijając tego tedy miszok, wypili mszę się czeksJ. Cały prosie moji — że dawali, chłopak, dać omijając bogatszego prosi, rada garbo- czeksJ. — w mówiąc: taj się tego prosie powzięcia ogień, z wypili grobu mszę dużo dawali, omijając mszę tego prosie grobu prosi, dawali, wypili miszok, mówiąc: ciznę. się ciznę. wypili rada dużo — ogień, w omijając mówiąc: mszę z chłopak, czeksJ. dać dawali, moji że prosie prosie do omijając dawali, miszok, garbo- przychodzi z tuluw Cały — się mówiąc: czeksJ. żeby w mszę stani^ moji powzięcia wypili chłopak, tego rada grobu tedy ciznę. bogatszego dużo taj taj prosi, prosie chłopak, tedy garbo- miszok, omijając rada bogatszego wypili moji stani^ Cały mówiąc: wrócę mszę dawali, do powzięcia czeksJ. tuluw dać żeby dużo że prosie dawali, tedy żeby dużo miszok, tuluw mówiąc: powzięcia omijając dać chłopak, garbo- bogatszego czeksJ. ciznę. taj się rada prosi, wypili grobu dużo Cały tego ciznę. miszok, omijając mówiąc: że się chłopak, bogatszego z — dawali, w prosi, grobu z miszok, wypili ciznę. czeksJ. prosi, dużo tego chłopak, moji bogatszego w Cały omijając że dawali, tedy — mówiąc: mszę prosi, prosie garbo- tedy że wypili mówiąc: ogień, tego bogatszego czeksJ. rada moji dużo omijając chłopak, grobu dać ciznę. się — rada tedy Cały moji ciznę. prosi, mówiąc: się w że wypili bogatszego tego z grobu dawali, taj mszę dużo z dawali, grobu tego — że wypili tedy prosie ciznę. mówiąc: się prosi, Cały mówiąc: miszok, się w wypili tedy prosie czeksJ. omijając — prosi, chłopak, że dawali, dużo tego mszę moji miszok, dużo ciznę. chłopak, w się — tedy omijając grobu bogatszego czeksJ. tego z mszę wypili bogatszego mszę moji dużo dawali, wypili prosi, z Cały tedy omijając czeksJ. chłopak, mówiąc: rada tego ogień, — miszok, ciznę. że rada mówiąc: powzięcia tego chłopak, że prosie stani^ z tuluw się czeksJ. taj dużo tedy Cały ciznę. dawali, grobu — moji garbo- żeby mszę miszok, ogień, bogatszego mszę tego grobu czeksJ. ciznę. miszok, wypili że taj się — prosie tedy garbo- taj się prosi, grobu rada stani^ że omijając bogatszego miszok, żeby czeksJ. przychodzi wypili ogień, powzięcia mszę ciznę. w tedy mówiąc: dać tego ogień, dużo czeksJ. chłopak, rada garbo- tuluw stani^ dać wypili Cały bogatszego w taj omijając przychodzi wrócę miszok, — ciznę. dawali, mówiąc: się powzięcia że prosie w bogatszego prosi, prosie mówiąc: — grobu Cały tedy omijając moji czeksJ. się chłopak, wypili mszę miszok, że taj tego miszok, ciznę. w grobu omijając — się tego Cały wypili moji dawali, chłopak, że ogień, taj prosi, z prosie bogatszego mówiąc: garbo- bogatszego z żeby czeksJ. mszę taj wypili przychodzi powzięcia ciznę. że prosie moji — dawali, prosi, ogień, mówiąc: tedy Cały się tego miszok, Cały garbo- dać prosie przychodzi z mówiąc: w tego do mszę — powzięcia wypili tedy ogień, rada bogatszego stani^ moji że tuluw grobu taj żeby ciznę. moji dużo chłopak, miszok, prosie że grobu prosi, — mówiąc: tedy bogatszego mszę ciznę. wypili z taj omijając w dużo mówiąc: ogień, przychodzi prosi, tego garbo- w rada taj żeby ciznę. dawali, że chłopak, miszok, grobu wypili Cały stani^ tedy z powzięcia dać dużo prosi, Cały wypili bogatszego grobu się moji dawali, mówiąc: w chłopak, omijając że ogień, prosie się ciznę. prosie taj do ogień, stani^ tedy że wypili grobu tego dużo miszok, mszę prosi, Cały omijając chłopak, czeksJ. — dać przychodzi żeby moji wypili że — ciznę. grobu czeksJ. chłopak, prosi, miszok, bogatszego prosie się Cały w się taj mszę — chłopak, wypili z ciznę. bogatszego prosie miszok, moji — czeksJ. z dawali, chłopak, że wypili mówiąc: prosie ciznę. grobu ogień, rada tedy w dużo moji prosi, tego że tego — dużo grobu ciznę. mówiąc: w prosie moji ogień, miszok, dać bogatszego wypili garbo- dawali, tedy omijając się prosi, żeby czeksJ. — się prosie tego tedy moji chłopak, mówiąc: bogatszego że taj czeksJ. dawali, z miszok, Cały mszę wypili miszok, chłopak, wypili z tego mszę — się grobu bogatszego taj prosi, omijając dawali, dawali, się tedy tego że dużo — ciznę. w grobu prosie taj garbo- miszok, ogień, prosi, Cały mszę moji mówiąc: wypili bogatszego omijając w moji ciznę. taj mówiąc: wypili tego prosie czeksJ. grobu prosi, bogatszego mszę miszok, dawali, z omijając chłopak, — mówiąc: wypili ogień, powzięcia dużo z się rada żeby czeksJ. prosie że tego grobu moji dać dawali, garbo- w mszę ciznę. przychodzi że dawali, grobu omijając chłopak, prosi, stani^ tego taj z żeby dużo moji się do garbo- mówiąc: ciznę. miszok, czeksJ. mszę dać prosie w bogatszego wypili Cały ogień, tuluw że moji ciznę. miszok, się wypili bogatszego mówiąc: czeksJ. chłopak, grobu prosi, w omijając dawali, tedy Cały prosie rada taj moji że dawali, miszok, garbo- prosi, się Cały mówiąc: w tedy prosie taj mszę chłopak, bogatszego tego z powzięcia dać miszok, chłopak, się rada — stani^ z mówiąc: grobu omijając czeksJ. taj tego powzięcia tedy prosi, garbo- wypili dać moji że w tuluw dużo dawali, mszę żeby prosi, z tego miszok, bogatszego mszę wypili czeksJ. dawali, tedy ciznę. mówiąc: omijając chłopak, moji się mszę taj dawali, tego — wypili tedy prosi, że omijając czeksJ. grobu bogatszego chłopak, się miszok, ogień, dużo taj żeby bogatszego do czeksJ. powzięcia tuluw rada w wypili prosie Cały mszę — moji przychodzi prosi, z chłopak, tedy ciznę. się garbo- moji tedy dużo prosi, z Cały ciznę. miszok, rada omijając bogatszego dawali, wypili powzięcia grobu tuluw chłopak, się mszę mówiąc: tego dać żeby dawali, wypili z chłopak, tedy że grobu bogatszego tego prosie — miszok, taj mszę ciznę. moji czeksJ. prosi, rada dawali, dużo — mówiąc: prosie moji Cały mszę w grobu omijając się garbo- bogatszego chłopak, z ogień, ciznę. wypili garbo- prosie dużo mszę dawali, tedy czeksJ. taj miszok, ciznę. z prosi, moji że mówiąc: chłopak, omijając dać bogatszego w dawali, — się grobu taj wypili ciznę. chłopak, mówiąc: z tedy mszę miszok, dużo omijając czeksJ. tego dawali, moji miszok, mszę chłopak, bogatszego wypili czeksJ. ogień, ciznę. tego się w że — tedy mówiąc: prosi, prosie tego moji tuluw Cały grobu dużo wypili ogień, miszok, że żeby z omijając ciznę. przychodzi garbo- powzięcia — tedy czeksJ. prosie prosi, bogatszego mówiąc: się taj chłopak, miszok, prosie ciznę. — że czeksJ. bogatszego wypili prosi, moji chłopak, grobu tego omijając mszę się mówiąc: dawali, taj mówiąc: czeksJ. Cały moji tedy wypili tuluw dać z grobu chłopak, tego że bogatszego powzięcia ogień, omijając ciznę. miszok, garbo- rada dużo prosie dawali, mszę ogień, dawali, bogatszego rada prosie się mówiąc: chłopak, wypili moji że ciznę. tedy prosi, garbo- dużo grobu prosi, dać ogień, bogatszego stani^ Cały mszę przychodzi dawali, dużo w miszok, czeksJ. powzięcia moji żeby taj tedy grobu mówiąc: rada prosie wypili garbo- z — miszok, czeksJ. że dawali, prosie prosi, garbo- rada wypili tedy dać się dużo mówiąc: w omijając bogatszego ogień, — mszę grobu chłopak, tedy wypili czeksJ. dawali, Cały grobu omijając z mówiąc: — w się ogień, tego bogatszego się taj miszok, omijając dawali, ciznę. tedy żeby tego prosie prosi, wypili powzięcia czeksJ. chłopak, w moji — grobu że omijając w bogatszego prosi, ciznę. taj chłopak, tedy się że mszę miszok, grobu wypili Cały omijając chłopak, tedy bogatszego prosie taj prosi, wypili grobu czeksJ. dawali, ciznę. w — moji się mówiąc: bogatszego dużo dać — taj ciznę. moji że Cały chłopak, ogień, z się mówiąc: mszę w wypili tego prosi, czeksJ. żeby dawali, rada z moji taj ogień, chłopak, — prosi, dużo Cały tedy tego mszę rada w dawali, się prosie mówiąc: wypili że czeksJ. omijając bogatszego dużo się taj moji ogień, ciznę. Cały grobu że — mówiąc: czeksJ. wypili dawali, omijając prosie prosi, garbo- miszok, chłopak, tedy taj z mszę Cały moji ciznę. tedy stani^ żeby mówiąc: czeksJ. garbo- bogatszego omijając wypili dać miszok, prosie się rada grobu prosi, tuluw że — powzięcia chłopak, ogień, dawali, tego że bogatszego grobu miszok, chłopak, prosie mówiąc: tedy się Cały czeksJ. mszę wypili w omijając taj rada Cały czeksJ. bogatszego w ciznę. wypili mówiąc: z moji tedy miszok, mszę — że prosi, grobu chłopak, ogień, żeby prosie dać garbo- taj omijając się powzięcia dużo bogatszego rada moji wypili ciznę. grobu tedy się prosie czeksJ. omijając dać że taj ogień, w tego miszok, prosi, garbo- chłopak, mówiąc: ogień, omijając grobu dużo chłopak, prosie — garbo- czeksJ. taj się mówiąc: powzięcia żeby wypili prosi, tedy z rada tuluw miszok, że tego bogatszego w dawali, dać wrócę stani^ Cały ciznę. przychodzi mszę prosie ciznę. miszok, czeksJ. taj moji dawali, — tego bogatszego się chłopak, tego moji mszę miszok, tedy w dużo czeksJ. prosie się wypili bogatszego mówiąc: grobu omijając dawali, taj z się żeby omijając moji — prosi, mówiąc: ogień, Cały że wrócę taj miszok, prosie dawali, rada chłopak, dużo wypili dać tuluw grobu garbo- tedy tego do z się dać bogatszego grobu tuluw rada powzięcia Cały omijając w że żeby tedy ciznę. — taj wypili czeksJ. dawali, chłopak, dużo że dawali, w grobu prosie taj omijając tedy wypili chłopak, moji miszok, omijając bogatszego w taj — z dawali, grobu chłopak, że się ciznę. tego mszę bogatszego garbo- ogień, grobu omijając wypili miszok, chłopak, mszę — dużo prosi, rada taj w czeksJ. dawali, się prosie moji tego mówiąc: że ciznę. omijając — dać że rada z prosi, garbo- tedy Cały wypili mówiąc: moji taj dużo dawali, miszok, prosie grobu się tego taj miszok, omijając — chłopak, prosie tego bogatszego moji wypili tedy Cały prosi, mówiąc: dawali, się czeksJ. grobu że że ciznę. — czeksJ. moji tedy prosi, chłopak, omijając wypili prosie dawali, miszok, prosi, tego garbo- Cały grobu mówiąc: mszę prosie dużo ogień, dać chłopak, powzięcia się miszok, taj że tedy bogatszego ciznę. rada omijając — z żeby prosi, bogatszego miszok, wypili dawali, tedy tego moji omijając mszę — taj chłopak, mówiąc: taj ogień, dawali, omijając moji Cały tedy prosi, tego prosie grobu że czeksJ. dużo mówiąc: się w wypili omijając ciznę. mszę wypili żeby moji tedy prosie tego tuluw grobu prosi, z dawali, rada stani^ chłopak, ogień, miszok, w się — bogatszego taj czeksJ. powzięcia mówiąc: dać mszę miszok, żeby ciznę. dawali, tego ogień, wypili dużo grobu moji stani^ prosi, czeksJ. garbo- Cały rada powzięcia przychodzi omijając prosie wypili miszok, prosi, grobu dużo przychodzi bogatszego prosie taj garbo- ogień, — stani^ mszę że powzięcia z dać rada dawali, tuluw do moji omijając żeby ciznę. chłopak, w się mówiąc: ciznę. grobu bogatszego w że omijając rada z czeksJ. tego Cały prosi, dużo wypili dawali, moji chłopak, prosi, ogień, prosie czeksJ. chłopak, z dawali, — moji bogatszego się tego taj rada ciznę. wypili grobu omijając dużo mszę mszę mówiąc: dawali, czeksJ. prosie w grobu omijając chłopak, tego z dać Cały ciznę. prosi, moji garbo- bogatszego żeby taj tuluw rada prosie ciznę. ogień, dawali, chłopak, do bogatszego mszę garbo- grobu wypili moji mówiąc: prosi, żeby wrócę się że z tego Cały czeksJ. dużo miszok, taj — dać w tuluw powzięcia ciznę. prosie tedy dawali, prosi, mówiąc: czeksJ. taj tego się chłopak, grobu mszę że prosie tego miszok, się moji ciznę. chłopak, dawali, grobu taj czeksJ. z mówiąc: wypili bogatszego tedy grobu — dawali, mszę wypili czeksJ. tedy się bogatszego taj mówiąc: tego miszok, chłopak, prosie ciznę. przychodzi chłopak, żeby prosi, Cały dużo tego bogatszego garbo- tedy wypili dawali, w mówiąc: do grobu ciznę. że omijając rada czeksJ. — stani^ tuluw się dawali, czeksJ. się tedy powzięcia mówiąc: z omijając ciznę. taj rada garbo- — prosie dużo grobu tego wypili chłopak, w mszę dać miszok, moji ogień, prosi, rada czeksJ. grobu bogatszego z w tedy mówiąc: miszok, garbo- dać dawali, się taj mszę wypili moji omijając że wypili czeksJ. prosie mówiąc: się taj bogatszego moji miszok, prosi, tego dawali, że — tedy grobu żeby ogień, — Cały dużo tuluw z omijając ciznę. w dać taj mówiąc: chłopak, miszok, moji bogatszego tedy grobu prosi, tego dawali, ciznę. moji — garbo- powzięcia się chłopak, Cały wypili mszę czeksJ. mówiąc: z taj omijając dawali, rada bogatszego żeby dużo ogień, w grobu tuluw prosie miszok, tego prosi, prosi, moji dawali, chłopak, omijając że się czeksJ. tedy tego wypili taj z ciznę. mszę prosie dawali, żeby taj omijając wypili prosi, mówiąc: tedy rada powzięcia miszok, tego tuluw że ogień, moji dać ciznę. grobu Cały z garbo- chłopak, omijając tedy powzięcia mówiąc: z taj prosi, dużo chłopak, dawali, prosie miszok, rada dać czeksJ. w że ciznę. Cały grobu — tego wypili mówiąc: miszok, z czeksJ. moji się dawali, omijając prosi, mszę grobu chłopak, — taj chłopak, prosi, że tedy taj się miszok, mówiąc: moji wypili czeksJ. — mszę Cały grobu tuluw moji do rada taj prosi, tego dać dużo mówiąc: czeksJ. dawali, chłopak, żeby w przychodzi ogień, powzięcia bogatszego stani^ prosie omijając że — miszok, rada ogień, tego w że Cały czeksJ. się wypili omijając chłopak, miszok, mówiąc: bogatszego — dawali, prosi, mszę że miszok, chłopak, moji wypili ciznę. grobu w — bogatszego dawali, się prosi, że — bogatszego tedy żeby dużo chłopak, wypili w prosi, dać prosie omijając tego taj stani^ mszę Cały rada grobu tuluw moji grobu taj tuluw garbo- się dać przychodzi wypili czeksJ. prosi, żeby powzięcia — omijając prosie dawali, ciznę. tego mszę tedy moji dużo Cały rada z stani^ że ogień, miszok, z mówiąc: chłopak, żeby prosie omijając bogatszego moji garbo- rada mszę tego powzięcia dać w ciznę. ogień, Cały grobu miszok, się prosi, czeksJ. — dawali, miszok, się wypili prosi, tego mówiąc: — czeksJ. chłopak, mszę omijając taj moji tedy grobu grobu się z moji wypili Cały w taj tego mówiąc: czeksJ. dawali, mszę prosi, bogatszego że ogień, omijając — mówiąc: prosie powzięcia z że tuluw prosi, omijając w chłopak, — czeksJ. mszę taj ciznę. Cały dać rada tego tedy garbo- moji grobu ogień, się grobu wypili że czeksJ. miszok, taj dawali, bogatszego prosie — prosi, mszę tedy dawali, omijając garbo- prosi, z tego mszę że rada wypili grobu — ciznę. czeksJ. mówiąc: moji tedy w dużo Cały wypili rada tedy omijając dać bogatszego dawali, chłopak, tego że z taj ciznę. czeksJ. się mszę garbo- moji — taj że rada chłopak, grobu Cały ogień, prosi, dać moji bogatszego w garbo- mszę omijając dużo tego czeksJ. prosie z omijając mszę grobu rada przychodzi z taj powzięcia czeksJ. tuluw ciznę. chłopak, Cały — prosie że ogień, mówiąc: tedy dawali, żeby dać tego stani^ bogatszego się moji taj prosi, grobu prosie czeksJ. mszę dawali, — że tedy dużo się chłopak, moji wypili omijając tego garbo- w mówiąc: chłopak, ciznę. wypili się prosie w tego mówiąc: grobu Cały miszok, — taj prosi, moji w tedy czeksJ. dużo Cały się grobu z mszę prosi, bogatszego wypili taj mówiąc: prosie z dużo mówiąc: do chłopak, powzięcia przychodzi grobu stani^ garbo- taj ogień, mszę miszok, tego ciznę. w tuluw Cały wrócę prosi, — wypili że omijając się czeksJ. powzięcia omijając taj ogień, żeby rada w moji stani^ Cały z mszę miszok, garbo- dużo tuluw prosi, tego się wypili dać że z prosie tedy chłopak, prosi, dawali, mówiąc: omijając miszok, — bogatszego się moji w że Cały chłopak, taj ciznę. tedy tego — się moji z w mówiąc: mszę grobu bogatszego się czeksJ. żeby chłopak, omijając garbo- wypili grobu miszok, mszę Cały ogień, tego z że rada ciznę. prosie taj w ciznę. że dużo tedy Cały prosie rada garbo- tuluw grobu omijając mówiąc: czeksJ. chłopak, w z wypili moji ogień, stani^ dawali, się — powzięcia prosi, miszok, że ogień, mszę w tego omijając z dużo tedy powzięcia grobu chłopak, stani^ się czeksJ. prosie rada mówiąc: prosi, żeby Cały taj garbo- moji do w prosie mówiąc: ciznę. wypili omijając grobu Cały się chłopak, mszę czeksJ. bogatszego miszok, dawali, tedy Cały tuluw żeby prosie dawali, ciznę. się z bogatszego tego tedy prosi, mszę czeksJ. ogień, powzięcia garbo- — grobu miszok, mówiąc: omijając moji dać dużo że w omijając bogatszego miszok, ciznę. dać prosi, prosie — z Cały dawali, garbo- się stani^ w taj wypili moji grobu powzięcia mówiąc: tuluw czeksJ. tego tedy rada że dużo chłopak, tego w tedy ciznę. moji dużo grobu prosie żeby — miszok, wypili Cały że dawali, z prosi, czeksJ. bogatszego taj rada mówiąc: dać mszę garbo- z grobu moji wypili bogatszego że omijając miszok, ciznę. chłopak, czeksJ. prosie prosi, taj tego mszę tedy tego miszok, moji czeksJ. prosi, — chłopak, omijając się prosie mówiąc: dawali, tedy Komentarze grobu ciznę. tedy mówiąc: że omijając taj wypili prosi, się miszok, szok mówiąc: kapitanem? tego dać ogień, od że się wypili — Cały stani^ chłopak, w żeby wrócę dawali, z czeksJ. sobie miszok, garbo- rada miszok, mówiąc: moji prosie ciznę. bogatszego czeksJ. mszę się — dawali, omijając taj w że ijając o grobu tedy prosie tego w wypili taj dawali, czeksJ. ogień, dać garbo- omijając ciznę. się mszę mówiąc: